Čo poskytujeme

V celodennej starostlivosti o dieťa poskytujeme. Výchova a vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii dieťaťa.  Zaopatrenie a dohľad. Odborný zdravotný a hygienický dozor. Celodenná strava Starostlivosť o deti Naše výchovné pôsobenie na dieťa musí byť harmonické, zahŕňa oblasť telesnú ale i rozumovú, citovú a mravnú, pracovnú a estetickú. Pôsobením na dieťa chceme dosiahnuť, aby sa so záujmom a očakávaním dobrého stavalo ku všetkému novému, čo do jeho živaota vnášame.

Subscribe to Anna Maria RSS